TRALLARDA WE ÝEWROFURALARDA TEHNIKANY DAŞAMAK

Awtomobil ulagy bilen tehnikany daşamak boýunça ulag-ekspedisiýa hyzmatlarynyň doly toplumy.

HAÇAN ÖZ ÝÖRIŞI (HEREKEDI) BILEN AMATLY DÄL

Käbir ýagdaýlarda tehnikany sürüp eltmeklik mümkin bolmaýar ýa-da ykdysady taýdan peýdaly däl.

Meselem, gaz ýangyjynda (metanda) işleýän tehnikany ýa-da uly bolmadyk kommersiýa ulagyny (mikroawrobuslary, kiçi tonnažly ýük maşynlaryny) eltmek zerurlygy çykanda

Gaz ýangyjynda işleýän kommersiýa ulagy has köp giňden ýaýrap başlady. Emma gaz awtomobilleri üçin ýangyç guýujy beketleriniň (AGDKB) tory suwuk nebit ýangyjynda işleýänleriňki ýaly kän bir ýaýran däldir we awtomobile indiki ýangyç guýuja ýetmek üçin ýangyç gory ýetmän biler.

Kiçi tonnažly ýük maşynlarynyň agregatlarynyň iş resursy (gory) iri tonnažly tehnikadan has kiçidir, bu sebäpli ýasaýjy-zawod daş aralyklara olary öz ýörişi (herekedi) bilen sürüp eltmekligi maslahat bermeýär. Bir sany awtomobil tralyna ýa-da ýörite ýük awtoulagyny daşaýja 2-3 sany uly bolmadyk ýük maşyny girýär we olary ýükleme usuly daşamaklyk öz ýörişi (herekedi) bilen sürüp eltmekden has amatlydyr.

MÜŞDERILER BIZI NÄME ÜÇIN SAÝLAÝARLAR?

Tehnikany daşamak

Tehnikany delilnamalar boýunça kabul etmek, kabul edilýän tehnikanyň ýagdaýy barada jikme-jik fotohasabaty hödürlemek

Resminamalary resmileşdirmek

Hemme resminamalary, rugsatnamalary we ş.m. özümiz resmileşdireris.

Daşamaklyga taýýarlyk

Aýnalara we lakboýag örtüklerine zeper ýetmezligi üçin, ulag serişdeleri dolulygyna bronplýonka bilen ýelimlenýär.

Riskleri dolandyrma

Sürlüp eltilme wagtynda doly material jogapkärçilik KASKO, OSAGO kepillendirmesi
GPO

Ýüklemek-düşürmek

Alada etmäň. Biz ony özümiz çözeris.

Rugsatnamalary resmileşdirmek

Gabaraly bolmadyk ýükler daşalanda degişli rugsatnamalary resmileşdirmegi özümiz amala aşyrýarys.

Herekediň bolup geçişine gözegçilik etmek

Mobil GPS-trekerleri ulanmak
Kompýuterde ýa-da smartfonda tehnikanyň herekedine gözegçilik etmek

Hususy ätiýaçlandyrma fondy

ÝUH-sy bolup geçen ýagdaýynda 10 iş gününiň dowamynda ýitginiň öwezini dolarys.

BUÝRMANY GOÝUŇ