GDA ÝURTLARYNA HYTAÝDAN TEHNIKANY SÜRÜP GETIRMEK

DOLY ABAT ÝAGDAÝDA. MÖHLETINDE.

GAZAGYSTANTANYŇ ÜSTI BILEN

TENIKANY INDIKI ÝURTLARA ELTÝÄRIS:

Russiýa

Gazagystan

Gyrgyzstan

Belorussiýa

Täjigistan

Özbegistan

Türkmenistan

ELTMEK HYZMATYNA GIRÝÄR:

Awtomobilleri kabul etmek

Awtomobiliň ýagdaýy barada doly fotohasabaty hödürlemek bilen Hytaýyň çäklerinde kabul etme-tabşyrma delilnamasy boýunça awtomobilleri ýokary hilli kabul etmek;

HHR-dan sürüp çykarmak

Biziň işgärlerimiziň güýji bilen HHR-niň çäklerinden tehnikany sürüp çykarmagy amala aşyrmak;

Resminamalary barlamak

Eksport resminamalarynyň resmileşdirilişini barlamak;

Tranziti resmileşdirmek

Gümrük soýuzynyň çäkleri boýunça içki gümrük tranzitini resmileşdirmek;

Gümrük saplamasy (arassalygy)

PGS almak bilen RF-niň çäklerinde tehnikanyň gümrük saplanmasy;

Tehnikany kepillendirmek

KASKO, OSAGO kepillendirmesi
GPO

HYTAÝDAN TEHNIKANY DAŞAMAKLYGA 15 ÝYL TEJRIBE

Biziň kompaniýamyz köp ýyllaryň dowamynda HHR-dan GDA ýurtlaryna ulagy eltmeklik bilen iş salyşýar.

Esasy logistiki ugur ýük daşaýan tehnikany we awtobuslary Hytaýdan Gazagystanyň üsti bilen GDA ýurtlaryna eltmeklik bolup durýar.

Köplenç ýagdaýlarda biz HHR-niň çäklerindäki gümrük postlaryndan tehnikany eltmekligi amala aşyrýarys, ýöne zerur bolsa, biz HHR-niň çäklerindäki öndüriji zawodlaryndan ahyrky nokada çenli öz herekedi bilen, hem-de awtomobil ýa-da demirýol ulagyny ulanyp tehnikany eltmek boýunça hyzmatlaryň doly  toplumyny hödürläp bileris.

BIZ KEPILLENDIRÝÄRIS

Tehnikanyň abatlygyny

Siziň tehikaňyza biz eserdeň (seresaply) seredýäris

Hökmany tertipde ony ätiýaçlandyrýarys.

Eltmekligiň tizligi

Tehnikany çalt eltýäris, ýöne ony çalt sürmeýäris.

Biziň üçin tehnikanyň abatlygy birinji ýerde we sürüp eltmeklik Siziň tehnikaňyzyň ýitgisine däldir.

Nyrhy (bahasy) pes

Biz hemişe öz müşderilerimiz üçin amatly nyrhlary (bahalary) hödürleýäris.

Durnuklylyk

Öz hyzmatlarymyzy durnukly ýokary derejede hödürlemek bilen biz öz işimizi jogapkärçilikli ýerine ýetirýäris.

Hyzmat

Biz öz müşderilermiz barada alada edýäris we maksimal amatly hyzmaty hödürleýäris.

BIZIŇ ÜSTÜNLIKLERIMIZ

1
TEHNIKI BIRLIGI BIZI SÜRÜP GETIRDIK
1
MÜŞDERI BIZE YNANÝAR
1
ÝYL BAZARDA

BIZ GDA-DA ILKINJI BOLUP SUWUKLANDYRLAN GAZDA IŞLEÝÄN HHR-DAN TEHNIKANY SÜRÜP ELTMEKLIGI AMALA AŞYRYP BAŞLADYK

TEHAWTO kompaniýa topary Gazagystanyň üsti bilen tranzit edip gaz tehnikasyny ulagda daşamagyň dürli wariantlaryny hödürlemäge taýýar. Öz ýörişi (herekedi) bilen, hem-de hereket edýän düzümde.

GÜMRÜK POSTLARYNYŇ ÜSTI BILEN HYTAÝDAN TEHNIKÄNY SÜRÜP ÇYKARMAK:

KARTANY AÇMAK ÜÇIN POSTUŇ ADY ÝAZYLAN DÜWMÄNI BASYŇ

RUSSIÝANYŇ POSTLARYNDA OPERATIW GÜMRÜK SAPLAMASY:

KARTANY AÇMAK ÜÇIN POSTUŇ ADY ÝAZYLAN DÜWMÄNI BASYŇ

Отзывы

BIZE YNANÝARLAR

“RusBiznesAwto”

2006-njy ýyldan

“EAST LINE SEVEN”

2011-nji ýyldan

“FAW Gündogar Ýewropa”

2012-nji ýyldan

“ÝeroAziýa”

2016-njy ýyldan

“FOTON MOTORS”

2018-nji ýyldan

Hem-de “MTK Awtopostawka” JÇJ, “Fentaý” JÇJ, “Rosintertehnika” kompaniýalar topary, “Bolşegruz” kompaniýalar topary we başgalar.

BIZ NÄHILI IŞLEÝÄRIS?

Ädim 1 - Buýrmany goýuň

Biziň saýtymyzda buýrmany goýuň, biziň menedžerimiz Siz bilen 10 minudyň dowamynda habar alar.

Ädim 2 - Amatly warianty saýlap alýarys

Biziň menedžerimiz äkitmegiň iň tygşytly amatly warinatyny saýlamag kömek eder

Ädim 3 - şertnama baglaşýarys

Hemme ylalaşyklary kagyzda berkidýäris

Ädim 4 - Tehnikany eltmek (sürüp eltmek)

Gönüden göni Siziň tehnikaňyzy sürüp getirmek

Ädim 5 - Tehnikany gowşurmak

Tehnikany Siziň wekiliňize tutuşlygyna we abatlygyna tabşyrýarys

Ädim 6 - Hoşal (razy) müşderi

Geljekki hyzmatdaşlyga biz taýýar

GALAREÝA

BIZIŇ KOMPANIÝAMYZYŇ IŞI SURATLARDA

MAŇA TEHNIKANYŇ SÜRÜLIP GETIRILMESI GEREK

ONDAN BAŞGA-DA BIZIŇ ÝERINE ÝETIRÝÄN HYZMATLARYMYZ

Öz ýörişi (herekedi) bilen ýük awtomobillerini sürüp eltmek

Transportirlemegiň bu görnüşiniň esasy artykmaçlygy pes nyrhlylygy (bahalylygy) we gysga möhletliligi bolup durýar.

Russiýa boýunça sürüp äkitmek

Biz Russiýa Federasiýasynyň tutuş çäkleri boýunça islendik şähere tehnikany sürüp eltmek bilen iş salyşýarys

Awtobuslary sürüp eltmek

Biz RF-niň we GDA ýurtlarynyň çäklerinde şäherleriniň arasynda islendik ugur boýunça awtobuslary sürüp eltmekligi amala aşyrýarys.

Öz ýörişi (herekedi) bilen ýörite tehnikany sürüp eltmek

Transportilemegiň bar bolan hemme usullaryndan irigabaraly ulag serişdelerini öz ýörişi (herekedi) bilen sürüp eltmekligiň iň bir giňden ýaýran we tygşytly görnüşidir.

Trallarda we ýewrofuralarda tehnikany daşamak

Ýörite ýük awtoulagyny daşaýja 2-3 sany uly bolmadyk ýük maşyny girýär we olary ýükleme usuly daşamaklyk öz ýörişi (herekedi) bilen sürüp eltmekden has amatlydyr.

Tirkegleri we ýarymtirkegleri sürüp eltmek

Biz RF-niň we GDA ýurtlarynyň çäklerinde şäherleriniň arasynda islendik ugur boýunça tirkegleri we ýarymtirkegleri  sürüp eltmekligi amala aşyrýarys.

KONTAKTLAR

TEHAWTO kompaniýalar topary

070010, Gazagystan, ş. Ust-Kamenogorsk
Maýakowskiý köç., 14

tel.: +7 (7232 ) 601 -650
mob.: +7-705-665-07-33
E-mail:  manager_logistik@tehauto.kz

Barkow Oleg Ýurýewiç
Öz ýörişi (herekedi) bilen tehnikany sürüp eltmek boýunça hünärmen

mob.: +7-777-980-46-33
E-mail: manager_logistik@tehauto.kz

Ahmadiýewa Ýekaterina
Hereket edýän düzümde ýük daşamalaryny gurnamak boýunça hünärmen

tel.: +7 (7232 ) 601 -650
mob.: +7-705-665-07-33
E-mail: manager_logistik@tehauto.kz

Russiýa Federsiýasynyň şahamçasy
“Şanksi” Söwda öýi JÇJ

Russiýa federasiýasy
Tula ş., 300045
Nowomoskowskiý şosse köç., j.54,

+7 915 699 71 00
manager@contransit.ru

www.contransit.ru