TIRKEGLERI WE ÝARYMTIRKEGLERI SÜRÜP ELTMEK

GDA ýurtlarynyň tutuş çäkleri boýunça.

HAÇAN TIRKEGI ÖZ GÜJÜŇ HASABYNA ELTMEK AMATLY DÄL

Käwagt ulag kompaniýalarynda tirkeg çekijiden aýratynlykda tirkgi ýa-da ýarymtirkegi edinmeklik zerurlygy çykýar.

Onuň bilen baglylykda alnan tehnikany eltme soragy ýüze çykýar. Dogrudanda trnasport (ulag) kompaniýasy täze tehnikany eltmek üçin öz tirkeg çekijisini ugradyp biler, ýöne bu hemişe ykdysady taýdan hemişe amatly däldir, sebäbi sürüp eltmeklige çykdaýjydan başga-da, kompaniýa işiň esasy görnüşinden ulagy aýyrmak bilen baglanyşykly ýitirlen girdeýji görnüşinde goşmaça çykdaýjylary (ýitgileri) hem çekýär.

TEHAWTO kompaniýalar topary GDA-nyň tutuş çäkleri boýunça tirkegleri we ýarymtirkegleri eltmekligi gurnamak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirýär.

BIZ TIRKEG TEHNIKASYNY ELTMEGIŇ INDIKI USULLARYNY HÖDÜRLEÝÄRIS:

Awtootlynyň düzüminde öz ýörişi (herekedi) bilen

Daşaýjynyň awtoulagyna ýüklemek ýoly bilen

Kombinirlenen

bir wagtyň özünde biri-birine ýüklemek arkaly tirkeg tehnikasynyň iki birligini eltilme ýagdaýynda ulanylýar.

Buýrmany goýuň