ÖZ ÝÖRIŞI (HEREKEDI) BILEN ÝÜK AWTOMOBILLERINI SÜRÜP ELTMEK

GDA ýurtlarynyň çäklerinde şäherleriniň arasynda islendik ugur boýunça.

PES NYRHLYK (BAHALY) WE GYSGA MÖHLETDE

Öz ýörişi (herekedi) bilen transporty sürüp eltmeklik TEHAWTO kompaniýalar toparynyň esasy iş görnüşi bolup durýar.

Hususy ştaty — 10 ýydan köp sürme tejribesi bolan 200 professional (ökde) sürüjiler. Bu öz ýörişi (herekedi) bilen tehnikany eltmek boýunça ýokary hilli hyzmaty etmegiň wajyp faktory bolup durýar.

Transportilemegiň bar bolan hemme usullaryndan irigabaraly ulag serişdelerini öz ýörişi (herekedi) bilen sürüp eltmekligiň iň bir giňden ýaýran görnüşidir. Transportirlemegiň bu görnüşiniň esasy artykmaçlygy pes nyrhlylygy (bahalylygy) we gysga möhletliligi bolup durýar.

Biz GDA ýurtlarynyň çäklerinde şäherleriniň arasynda islendik ugur boýunça ulag serişdelerini sürüp eltmekligi amala aşyrýarys.

Ýük tehnikasyny öz ýörişi (herekedi) bilen sürüp eltmeklik, has takygy tirkeg çekijiler we özi agdaryjylar, möhletleri, hem-de eltmekligiň bahasyny (nyrhyny) gysgaltmaga mümkinçilik berýär. Sürüp eltilme ýerine ýetirlende üznüksiz koordinirlemeklik, marşrut boýunça hereket gözegçiligi we dispetçer aragatnaşygy amala aşyrylýar. Islendik wagt siz tehnikanyň ýerleşýän ýerini bilip bilersiňiz, size onuň tehniki ýagdaýy barada habar bererler.

MÜŞDERILER BIZI NÄME ÜÇIN SAÝLAÝARLAR?

Tehniki abatlygyň kepillendirmesi

Tehnikany delilnamalar boýunça kabul etmek, kabul edilýän tehnikanyň ýagdaýy barada jikme-jik fotohasabaty hödürlemek

Ýokary hilli ýangyjy ulanýarys

Ýangyç kartalary boýunça diňe iri torly AÝGB-de ýangyç guýmak Barlanan ýokary hilli dizel ýangyç bilen diňe brend ýangyç guýyjylarda (Gazprom, Rosheft, Başneft) ýangyç guýmaklyk

Riskleri dolandyrma

Sürlüp eltilme wagtynda doly material jogapkärçilik KASKO, OSAGO kepillendirmesi
GPO

Tejribeli sürüjiler

200-den gowrak professional sürüjiler

Herekediň bolup geçişine gözegçilik etmek

Mobil GPS-trekerleri ulanmak
Kompýuterde ýa-da smartfonda tehnikanyň herekedine gözegçilik etmek

Hususy ätiýaçlandyrma fondy

ÝUH-sy bolup geçen ýagdaýynda 10 iş gününiň dowamynda ýitginiň öwezini dolarys.

BUÝRMANY GOÝUŇ