ÖZ ÝÖRIŞI (HEREKEDI) BILEN ÝÖRITE TEHNIKANY SÜRÜP ELTMEK

GDA ýurtlarynyň çäklerinde şäherleriniň arasynda islendik ugur boýunça.

PES NYRHLYK (BAHALY) WE GYSGA MÖHLETDE

Öz ýörişi (herekedi) bilen transporty sürüp eltmeklik TEHAWTO kompaniýalar toparynyň esasy iş görnüşi bolup durýar.

Transportilemegiň bar bolan hemme usullaryndan irigabaraly ulag serişdelerini öz ýörişi (herekedi) bilen sürüp eltmekligiň iň bir giňden ýaýran görnüşidir. Transportirlemegiň bu görnüşiniň esasy artykmaçlygy pes nyrhlylygy (bahalylygy) we gysga möhletliligi bolup durýar.

Ýörite tehnika häli-şindi gabaraly ýük bolup durmaýar.

Biz tassyklanan düzgünler boýunça Gazagystan Respublikasynyň çäklerinde irigabaraly we agyr agramly ýükleri daşamaklygy amala aşyrýarys. Gabaraly bolmadyk ýük diýip ini boýunça 2,55 mm, uzynlygy boýunça 20 m, beýikligi boýunça 4 m-den ýokary bolan ýük hasap edilýär. Şolar ýaly gabaraly bolmadyk ýük oka hakyky agram düşmesinden ýokary bolan ýükdür. Ýörite rugsatnamany resmileşdirmek üçin, tehnika barada jikme-jik maglumaty 5 gün öňünden hödürlemek (bermek) zerurdyr.

MÜŞDERILER BIZI NÄME ÜÇIN SAÝLAÝARLAR?

Tehniki abatlygyň kepillendirmesi

Tehnikany delilnamalar boýunça kabul etmek, kabul edilýän tehnikanyň ýagdaýy barada jikme-jik fotohasabaty hödürlemek

Ýokary hilli ýangyjy ulanýarys

Ýangyç kartalary boýunça diňe iri torly AÝGB-de ýangyç guýmak Barlanan ýokary hilli dizel ýangyç bilen diňe brend ýangyç guýyjylarda (Gazprom, Rosheft, Başneft) ýangyç guýmaklyk

Riskleri dolandyrma

Sürlüp eltilme wagtynda doly material jogapkärçilik KASKO, OSAGO kepillendirmesi
GPO

Tejribeli sürüjiler

200-den gowrak professional sürüjiler

Herekediň bolup geçişine gözegçilik etmek

Mobil GPS-trekerleri ulanmak
Kompýuterde ýa-da smartfonda tehnikanyň herekedine gözegçilik etmek

Hususy ätiýaçlandyrma fondy

ÝUH-sy bolup geçen ýagdaýynda 10 iş gününiň dowamynda ýitginiň öwezini dolarys.

BUÝRMANY GOÝUŇ