ÖZ ÝÖRIŞI (HEREKEDI) BILEN AWTOBUSLARY SÜRÜP ELTMEK

GDA ýurtlarynyň çäklerinde şäherleriniň arasynda islendik ugur boýunça.

PES NYRHLYK (BAHALY) WE GYSGA MÖHLETDE

Öz ýörişi (herekedi) bilen transporty sürüp eltmeklik TEHAWTO kompaniýalar toparynyň esasy iş görnüşi bolup durýar.

Transportilemegiň bar bolan hemme usullaryndan awtobuslary öz ýörişi (herekedi) bilen sürüp eltmeklik iň bir giňden ýaýran görnüşdir.

Biziň ştatymyzda awtobuslarda 10 ýyldan köp iş tejribesi bolan sürüjiler bar. Bu gönüden göni hödürlenýän hyzatlaryň hiline täsir edýär.

Biz GDA ýurtlarynyň çäklerinde şäherleriniň arasynda islendik ugur boýunça ulag serişdelerini sürüp eltmekligi amala aşyrýarys.

MÜŞDERILER BIZI NÄME ÜÇIN SAÝLAÝARLAR?

Tehniki abatlygyň kepillendirmesi

Tehnikany delilnamalar boýunça kabul etmek, kabul edilýän tehnikanyň ýagdaýy barada jikme-jik fotohasabaty hödürlemek

Ýokary hilli ýangyjy ulanýarys

Ýangyç kartalary boýunça diňe iri torly AÝGB-de ýangyç guýmak Barlanan ýokary hilli dizel ýangyç bilen diňe brend ýangyç guýyjylarda (Gazprom, Rosheft, Başneft) ýangyç guýmaklyk

Riskleri dolandyrma

Sürlüp eltilme wagtynda doly material jogapkärçilik KASKO, OSAGO kepillendirmesi
GPO

Tejribeli sürüjiler

200-den gowrak professional sürüjiler

Herekediň bolup geçişine gözegçilik etmek

Mobil GPS-trekerleri ulanmak
Kompýuterde ýa-da smartfonda tehnikanyň herekedine gözegçilik etmek

Hususy ätiýaçlandyrma fondy

ÝUH-sy bolup geçen ýagdaýynda 10 iş gününiň dowamynda ýitginiň öwezini dolarys.

BUÝRMANY GOÝUŇ